با سلام

کاربران عزیز از این پس تا یک ساعت مانده به شروع حراجی ها امکان ثبت نام وجود دارد و همچنین در صورت تکمیل ظرفیت حراجی ، امکان پیشنهاد دادن در حراجی وجود خواهد داشت و در صورتیکه ظرفیت حراجی تکمیل نشود امکان ثبت پیشنهاد وجود ندارد و همچنین اگر حراجی برگزار نشود اعتبار کاربران ثبت نام کننده به حساب کاربری آنها بازگشت داده خواهد شد .

امکان نظردهی وجود ندارد