با سلام به میگ بیدی های عزیز 

تعداد پیشنهاد در مزایده ها تغییر کرد : 

تعداد پیشنهاد ها در هر مزایده ۱۰۰ بود که از این پس به ۵۰ تغییر کرد و تمامی کاربران در هر مزایده فقط ۵۰ پیشنهاد می توانند ثبت کنند و این مقدار برای تمامی کاربران یکسان می باشد .

نکته : 

ثبت نام در مزایده ها در یک دقیقه پایانی مزایده ها قفل می شود و هیچ کاربری در یک دقیقه پایانی نمی تواند ثبت نام کند .

 

امکان نظردهی وجود ندارد